Economia

Economia comunei Stînceni ca şi cea a majorităţii localităţilor din judeţ, este caracterizată în prezent de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovarea liberei iniţiative. Potenţialul de dezvoltare a comunei este determinat în primul rând de aşezarea sa geografică centrală, cu condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei:
     • industrie: 30%
     • agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere: 50%
     • servicii: 20%.
Comuna Stînceni se înscrie cu o importantă pondere în producţia industrială a judetului Mures. Industria se caracterizează printr-o mare varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă locală si judeţeană: industria extractivă a pietrei, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria de prelucrare şi îmbuteliere a apei minerale.
Ineficienţa economică, dar mai ales gradul înalt de poluare a dus şi va duce în continuare la întreruperea activităţii unor capacităţi de producţie şi implicit la reducerea numărului de salariaţi, industria devenind astfel principala ramura generatoare de şomaj.
Principalele sectoare economice în care a fost atras capitalul străin sunt: exploatarea şi prelucrarea pietrei.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.
Putem remarca un număr relativ ridicat de I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt active şi sunt profilate pe producerea de bunuri şi servicii, cele mai multe activând în domeniul comerţului.
Aportul capitalului străin la capitalul social al I.M.M.-urilor este relativ redus.
Agricultura este a doua ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un înalt grad de privatizare şi creşte constant în importanţă. În afară de construcţiile de clădiri civile şi industriale, acest sector este specializat în construcţii de case de vacanţă.
Agenţi economici în industrie:
   ♦ SC REL ALEX SRL
   ♦ SC HODACO PROD COMPEX SRL
   ♦ SC GRIMAVAS SRL
   ♦ SC DIANA BRADUTUL SRL
   ♦ SC PROLEMN SRL
   ♦ SC ACROTEAM SRL
   ♦ SC IULIA SRL
   ♦ SC HODACO PROD COMPEX SRL
   ♦ SC ROMAQUA GROUP SRL
   ♦ SC LL INTERNATIONAL SRL.
Număr salariaţi -  223.
 
Agricultura este a doua ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţă agricolă: 3573 ha, din care:
     • arabil 138 ha;
     • terenuri agricole private 2000 ha;
     • terenuri agricole de stat 1573 ha;

Principala ocupaţie a locuitorilor comunei o reprezintă creşterea animalelor şi agricultura vegetală. Animalele crescute de localnici sunt: bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele, porcinele şi păsările.
Bovinele se cresc pentru produsele lactate, dar şi pentru muncile agricole. Ca număr de animale, oile întrec numărul bovinelor, deoarece sunt mai puţin pretenţioase la îngrijire şi dau un randament în ceea ce priveşte producţia de lapte, carne şi lână.
Menţionăm că în comună avem de a face cu păstoritul prin transhumanţă - turmele de oi urcă la munte primăvara şi coboară iarna pentru iernat.
Vacile sunt păşunate la marginea satului, pe un loc anume stabilit, fiind păzite de un păstor (ciurdar), care le îngrijeşte de primăvara până toamna.
Porcinele sunt crescute de propietari, fiind crescute atât pentru carne cât şi pentru vânzare.
Păsările ocupă primul loc în cea ce priveşte numărul de capete din comună, acest lucru datorându-se faptului că sunt uşor de crescut, iar producţia de porumb permite cu uşurinţă creşterea acestora.
Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursa de energie. În plus pădurile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale şi plante.
Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori si arbuşti forestieri, care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari si diverse specii moi.
Suprafeţele pe care se execută tăieri ale arborilor în vederea valorificării lor sunt reprezentate de suprafeţele pe care se taie arbori în vederea asigurării unor condiţii optime de dezvoltare a arboratelor şi de suprafeţele de pe care se extrag arborii rupţi de vânt, rupţi de zăpada, cei cu fenomen de uscare în masă, suprafeţele defrişate în vederea executări.

 
Producţia artizanală sau meşteşugărească din localitatea Stînceni.
- profilul: cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri, tesaturi din lână în sistem neorganizat, picturi icoane, instrumente muzicale, etc.:
- există  persoană fizică autorizată în domeniul cojocăriei;