Program de dezvoltare

Poziţionarea în teritoriu - descrierea generală a judeţului
Puncte tari:
• Nod important de transport rutier datorită situării în centrul României
• Varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de turism
• Resurse naturale bogate
• Flora şi faună diversificată
• Zonă atractivă din punct de vedere al investiţiilor
• Zonă cu potenţial industrial ridicat
• Reţea hidrografică bine proporţionată pe teritoriul comunei

 

Dezvoltare economică

Puncte tari:
• Reţea de bază a infrastructurii feroviare satisfăcătoare
• Reţea bine reprezentată de drumuri publice traversată de una dintre principalele şosele europene (E578)
• Sector industrial diversificat
• Orientarea industriei spre prelucrarea resurselor şi produselor existente în regiune
• Existenţa unei infrastructuri de producţie disponibilă, reprezentată de vechile amplasamente industriale încă în funcţiune
• Industrie caracterizată printr-o varietate mare a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională
• Potenţial de forţă de muncă ridicat, bine calificat în domenii specifice zonei
• Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot parcursul anului datorat peisajului montan, tradiţiilor
• Numeroase arii protejate - parc naţional, parcuri naturale
• Capacitate turistică ridicată
• Înfiinţarea serviciului salvamont la nivelul judeţului în anul 2004
• Existenţa infrastructurii sociale şi educaţionale de bază în fiecare sat
• Reţea de unităţi sanitare în general bine răspândită teritorial
• Specialişti cu o foarte bună pregătire profesională
• Existenţa unor relaţii de colaborare, înfrăţire cu alte localităţi din străinătate

 

Populaţia, resursele umane şi forţa de muncă

Puncte tari:
• Concentrare de naţionalităţi care asigură interferenţe culturale cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri
• Forţă de muncă bine pregătită profesional
• Forţă de muncă suficientă

 

Agricultură

Puncte tari:
• Potenţial agricol ridicat atât în ceea ce priveşte zootehnia, cât şi producţia vegetală prin suprafaţa de pajişti naturale
• Potenţial silvic ridicat, constituind o zonă foarte importantă de aprovizionare la nivel naţional

 

Situaţia mediului

Puncte tari:
• Construcţia depozitului ecologic regional, care va furniza o alternativă viabilă pentru realizarea punctelor de colectare selectivă la sursă a deşeurilor, racordate la staţiile de transfer
• Existenţa peisajelor alpine unice, cu elemente rare de floră şi faună care determină existenţa ariilor protejate