Infrastructura

Infrastructura de transport
Reţeaua de drumuri
      • Drumuri naţionale - total 9 km.
      • Drumuri comunale - total 11 km.
      • Drumuri forestiere - total 19 km.
      • Drumuri publice - total 20 km, din care modernizate 9 km. 

Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene.
Reducerea constantă în perioada de după anul 1989 a volumului de investiţii alocate pentru construirea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor publice, la care se adaugă creşterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă şi progresivă a stării drumurilor publice din comuna.
Drumul naţional (DN 15), actualmente E 578 este în stare mediocră, rea şi foarte rea, având durata de exploatare expirată de 1-3 ori.
În ce priveşte dezvoltarea transportului public specific asigurării de servicii pentru distanţe scurte şi cu o capacitate medie de transport, principalul mijloc de transport îl reprezintă microbuzul, cu o tendinţă continuă de creştere în defavoarea autobuzelor, al căror număr este în scădere datorită gradului de uzură fizică avansat.
Transportul călătorilor în judeţ, este asigurat de cca.120 autoturisme, din care 104 proprietate privată.
Transportul public interurban este asigurat de 5 operatori societăţi comerciale şi asociaţi, deţinători de licenţă de transport public, cu sediul în diverse localităţi, care doar tranzitează comuna Stînceni.

Reţeaua de căi ferate

Cu cca.10 km de cale ferată comuna Stînceni, se situează peste media judeţului Mureş şi peste media pe ţară a acestui indicator. Calea ferată este integral electrificată, ponderea fiind peste cea a căilor ferate electrificate la nivel naţional. 
Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice în întreţinerea infrastructurii şi refacerea materialului rulant (învechit şi insuficient atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ). Acest fapt a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, astfel că infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE.

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, comuna Stînceni se situează sub media judeţului Mureş şi sub cea naţională care este 202,5 de abonaţi la 1.000 de locuitori.
Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor dominată de Compania naţională de telefonie fixă RomTelecom până acum cca.5 ani de zile, în prezent este dominată de companiile de telefonie mobilă, cu acoperire naţională Orange, Vodafone şi Cosmote, în curs de implementare.
Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică.
Pe teritoriul comunei se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române. În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu, precum şi a sistemelor de televiziune digitală " DIGI TV " şi " DOLCE TV" care permite recepţionarea a numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate.
Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în judeţ de marii furnizori naţionali, ca de exemplu:
♦ Romtelecom - care a preluat Artelecom, furnizează mai multe tipuri de servicii internet (www.romtelecom.ro), cca. 6 abonaţi;
♦ Vodafone, Orange şi Zapp - furnizori Internet în special pentru abonaţii serviciilor de telefonie mobilă, cca.3 abonaţi, fiind mult sub media pe judeţ şi pe ţară.
Tarifele serviciilor Internet sunt încă mari pentru utilizatorii din România. Datorită creşterii concurenţei pe această piaţă, tarifele, pentru acest tip de serviciu, tind să scadă, valorile medii rămânând totuşi mai mari decât valorile medii pentru ţările membre UE.


Infrastructura tehnico-edilitară
Proiectul în curs de derulare, finanţat din fonduri SAPARD "alimentarea cu apă potabilă a localităţii Stînceni", provin din surse de apă subterane, captate în bazine de aducţiune. Capacitatea disponibilă a surselor utilizate nu este repartizată uniform la nivelul comunei, fiind centralizată în satul Stînceni şi sporadic centralizată în celelalte două sate, prin reţele private.
Reţeaua de distribuţie a apei, va avea o lungime totală de 5,8 km, este repartizată în satul de resedinţă, de o parte şi alta a râului Mureş, DN 15 şi căii ferate . Vor fi racordate la reţeaua de distribuţie, cca. 350 gospodării, instituţiile social culturale, economice, în prima fază, urmând a se construi cca.20 cişmele stradale.
Se constată absenţa în localităţile componente a staţiilor de epurare a apelor uzate.
Reţeaua de canalizare pentru care se va întocmi studiul de fezabilitate, va însuma cca. 20,9 km, prevăzută cu o staţie de epurare.
În prezent, există câteva gospodării care şi-au construit în sistem propriu instalaţii de decantare, observându-se scăpări importante de ape uzate ce infectează pânza freatică (ex. din fosele septice, decantoare), apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafaţa solului, producând fenomene de poluare.
Energia
Alimentarea cu gaze naturale este inexistentă la nivelul comunei Stînceni.
Energia electrică, producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice sunt prezente în comuna Stînceni din anul 1970.
Distribuirea energiei electrice se realizează de către unitatea teritorială a S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. - SDFEE Târgu Mureş - CDE Reghin, ce deserveşte beneficiarii grupaţi în mari consumatori, mici consumatori şi consumatori casnici.


Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltarea de afaceri
La nivelul comunei Stînceni, eventualii investitori, pot fi sprijiniţi prin închirierea sau concesionarea de terenuri.
Modalităţile de concesionare se realizează pe baza unui formular de evaluare, care cuprinde categorii ca: nivelul tehnologic al investiţiei, valoarea investiţiei, locurile de muncă, rapiditate în punerea în funcţiune, experienţa şi piaţa investitorului, criterii care vor duce la un punctaj.


Infrastructura sanitară
Sistemul sanitar cuprinde baza materială şi personalul medico-sanitar.
În antiteză cu dotarea existentă în judeţul Mureş, comuna Stînceni dispune de un cabinet medical, cu locuinţă de serviciu, unde activează un medic de familie, o asistenţă comunitară, mulţi cetăţenii, fiind înscrişi la medici de familie din localităţile limitrofe: Topliţa şi Lunca Bradului.
Datorită stării precare a infrastructurii din mediul rural, a cheltuielilor suplimentare pentru deplasare, accesul populaţiei din mediul rural la serviciile de sănătate este îngreunat. Aceasta constituie o problemă extrem de importantă care necesită măsuri de îmbunătăţire a situaţiei.


Infrastructura socială
Asistenţă socială
Situaţia asistenţei sociale trebuie analizată pe două planuri principale: Prestaţiile de asistenţă socială şi Serviciile de asistenţă socială.
Analiza sectorului prestaţiilor de asistenţă socială duce la concluzia că nivelul comunei Stînceni, prestaţiile sunt suficient de ridicate, avându-se în vedere sumele importante care au fost angajate. În anii 2004-2006 nivelul angajamentelor bugetare a crescut, ca urmare a înfiinţării de noi prestaţii a căror reglementări au intrat în vigoare la începutul aceluiaşi an, respectiv alocaţiile complementare şi de susţinere pentru familiile monoparentale.
În momentul de faţă, prestaţiile au o preponderenţă covârşitoare în asistenţa socială şi se pune problema dezvoltării serviciilor sociale care să aprofundeze acţiunile de asistenţă socială.
Nu există servicii de îngrijire a copiilor, existând în schimb serviciile de îngrijire prin plasamentul copilului unei familii sau persoane, existând un număr de 7 copii în plasament.
Protecţia drepturilor copilului
Conform noii strategii naţionale în domeniul protecţiei copilului, se preconizează reducerea drastică a numărului de centre de plasament de tip rezidenţial şi înlocuirea lor cu alternative de tip familial, respectiv dezvoltarea unei categorii de asistenţi maternali profesionişti.
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
În ceea ce priveşte accesibilitatea mediului public pentru persoanele cu dizabilităţi, s-au făcut lucrări de amenajare a rampelor de acces la primărie, şcoli, căminul cultural, urmând şi alte instituţii.
Mass-media
În comuna Stînceni pătrund cotidienele existente în judeţul Mureş: Cuvântul Liber, Nepujsag, 24 de ore mureşene, Zi de Zi şi săptamânale: Ziarul de Mureş, Recurs, Vocea Mureşului şi Harghitei, posturile de radio: Studioul teritorial de radio Tîrgu Mureş, Radio România actualităţi, şi ale televiziunilor difuzate prin reţeaua DIGI TV, DOLCE TV, MAX TV, etc.
Sport
Nu există la nivelul comunei sportivi legitimaţi.
Sportul de masă şi de agrement este mult mai slab reprezentat, practicarea activităţilor fizice şi sportive la nivelul populaţiei fiind destul de redusă. Cauzele acestei participări reduse sunt multiple şi ţin atât de baza materială, cât şi de modul de viaţă şi mentalitate.
Bazele sportive sunt inexistente, cu exceptia unui teren de handbal la Scoala generala Stinceni si a unui teren comunal de fotbal neamenajat.

 

Infrastructura pentru turism
Înzestrata cu un bogat potenţial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, comuna Stînceni se înscrie între zonele de mare atractivitate pe plan intern şi internaţional.
Potenţialul turistic privit ca activitate economică, este în stadiul de ofertă primară a turismului şi grupează resursele şi obiectivele turistice naturale şi antropice, neexistând unităţi de cazare.